Semalt: Windows üçin mugt spam süzgüçleri

Gelýän bukjamyzy spamdan we gelýän zyýanly programmalardan we wiruslardan goramak gaty kyn. Şeýle-de bolsa, spam süzgüji bilen zyýanly programma üpjünçiliginiň we wiruslaryň hüjümleriniň we operasiýa ulgamynyň zaýalanmagynyň öňüni alyp bilersiňiz. “ Semalt” müşderi üstünliginiň dolandyryjysy Igor Gamanenko, Windows üçin iň ýokary mugt spam süzgüçlerine göz aýlamagy teklip edýär:

Spamihilator:

Iň oňat we iň täsirli spam süzgüçlerinden biridir. Spamihilator, ähli e-poçta müşderileri bilen işleýän aňsat we özüne çekiji programma. Bu programma üpjünçiligi “Bayesian Filters” tarapyndan işlenip düzüldi we internetde kanagatlanarly baha berdi. Spamihilator, spam habarlarynyň 90 göteriminden gowragyny poçta gutyňyza ýetmänkä aýyrmaga kömek edýär. Yahoo ID, MSN ID ulanýarsyňyzmy ýa-da Gmail hasabyňyz bar bolsa, bu spam süzgüçini aňsat we amatly gurup we birleşdirip bilersiňiz. Bu gural ýokary derejede düzülip bilner we 30 bitli hem-de 60 bitli operasiýa ulgamlary bilen işläp biler.

Spamfens:

Spamfence internetdäki iň oňat, mugt spam süzgüçlerinden biridir. Spam hatlaryndan dynmagyň aňsat, amatly we çalt usuly. Mundan başga-da, wiruslarymyzy süzmäge kömek edýär we funksiýalaryny ýerine ýetirmek üçin eXpurgate ulanýar. eXpurgate, gutyňyzy ömürboýy goraýan Spamfence görnüşidir.

SpamExperts:

“SpamExperts” guraly e-poçta spamyny kesgitlemäge we ýok etmäge kömek edýär. Bu gural ähli e-poçta belgileri bilen netijeli işleýär we islendik programmany ajaýyp düzýär. Locallyerli we bulutlarda ýerleşdirilip, çykýan we gelýän habarlara gözegçilik edip biler. “SpamExperts” ulanyjylara amatly interfeýsi we köp sanly görnüşi sebäpli meşhurlyk gazandy.

K9:

K9, Windows üçin ajaýyp takyk, takyk we ulanmak aňsat e-poçta spam süzgüji. Bu gural POP hasaby, Gmail ID, Yahoo ID we Rediff.com bilen işleýär. Ulanyjy üçin amatly dolandyryş paneli arkaly ähli aýratynlyklaryna girmäge mümkinçilik berýär, bu ýerde e-poçtaňyzyň sazlamalaryny sazlap bilersiňiz we spamçylaryň size peýdasyz we zyýanly e-poçta ibermeginiň öňüni alyp bilersiňiz.

G-Lock SpamCombat:

G-Lock SpamCombat, spam hatlaryny yzygiderli süzmäge kömek edýän gaty giňişleýin, başarnykly we peýdaly guraldygyny aýdyp bileris. Hereketlerini ýerine ýetirmek üçin DNS gara sanawyndan peýdalanýar. G-Lock SpamCombat-da spam we zyýanly habarlaryň size kynçylyk döretmeginiň öňüni alýan adaty e-poçta süzgüji bar. Käbir görnükli aýratynlyklary çylşyrymly süzgüçler, ak sanawlar, gara sanawlar, HTML tassyklaýjylary, DNSBL süzgüçleri we Baýziýa süzgüçleri. Bu opsiýalaryň islendigini saýlap, olary Windows, IMAP we POP3 bilen birleşdirip bilersiňiz.

MailWasher Mugt:

“MailWasher Free” -iň Windows üçin çeýe, täsirli, peýdaly we ajaýyp spam süzgüç programmasydygy hakykat. Bu mugt gural, birnäçe e-poçta ID-leri bilen birleşdirilip, zyýanly programma üpjünçiligini we wiruslary birnäçe sekundyň içinde süzüp biler. Ulanyjy üçin amatly interfeýs we spam süzmek we e-poçta süzmek ýaly opsiýalar, POP3, AOL, IMAP we Gmail bilen has gowy işleýär.

SpamWeasel:

“SpamWeasel”, peýdasyz maglumatlary we e-poçtalary süzmek üçin ulanýan doly hukukly skript dili bilen meşhurdyr. Bu, e-poçtaňyz we operasiýa ulgamlaryňyz üçin iň güýçli programmalaryň biridir. Günüň dowamynda manysyz habarlaryň gelmeginiň öňüni almak üçin täze süzgüçler ýazýar.

mass gmail